MAKALE FORMAT ÖRNEĞİ

MAKALE YAZIM FORMATI (MAKALE BAŞLIĞINI BURAYA YAZINIZ) Birinci Yazar1, İkinci Yazar2 

1Üniversite veya Kurum İsmi, Bölüm İsmi, Şehir, e-posta  

Yazar ORCID numarası  

2Üniversite veya Kurum İsmi, Bölüm İsmi, Şehir, e-posta  

Yazar ORCID numarası  

ÖZET  

Makalenin Türkçe özeti 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı formatında 10 punto ve italik olarak  yazılacaktır. Özette çalışmanın amacı, önemi verilmeli, ele alınan problem tanımlanmalı ve çözüm için kullanılan yöntem  belirtilmelidir. Bu bölümün ana başlığı (ÖZET), 10 punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılacaktır. Makalenin  Türkçe başlığı 12 punto, koyu ve büyük harfler ile ortalanarak ve öncesinde 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak  yazılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yapılan çalışma ile ilgili en az üç, en fazla beş adet anahtar kelime veya kelime grubu alfabetik  sırayla, 10 punto yazı büyüklüğünde, ilk harfleri büyük ve birbirlerinden virgülle ayrılarak yazılmalıdır.  

MAKALENİN İNGİLİZCE BAŞLIĞINI BURAYA YAZINIZ  

ABSTRACT  

Bu bölümün ana başlığı (ABSTRACT), 10 punto, koyu ve büyük harfler kullanılarak yazılacaktır. Makalenin İngilizce  başlığı ise 12 punto, koyu ve büyük harfler ile ortalanarak yazılacaktır.  

Keywords: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları 10 punto yazı büyüklüğünde yer  alacaktır.  

1. GİRİŞ ve ANA BÖLÜMLER  

Bu şablon, yazarlara Makalelerinin elektronik sürümlerini hazırlamaları için gerekli düzenleme şartlarının çoğunu  içermektedir. Bu şablonda belirtilen yazım standartlarının kullanılması ile yazarların Makalelerini kolaylıkla  hazırlamaları hedeflenmiştir. Kenar boşlukları, satır aralıkları ve kullanılacak yazım stilleri bu şablona eklenmiş ve tüm  doküman içinde gömülü olarak örneklerle açıklanmıştır. Lütfen bu şablonda belirtilen stilleri, yazı tiplerini ve  büyüklüklülerini kullanınız, bunları değiştirmeye veya yeniden tanımlamaya çalışmayınız.  

Makale metni için önemli yazım özellikleri aşağıda verilmektedir:  

∙ Makalenin bu bölümleri ana metni oluşturmaktadır. Makalenin konusuna ilişkin yazılacaklar bu bölümde ele  alınacaktır.  

∙ Makale ana metni Times New Roman yazı fontu kullanılarak, tek satır aralığıyla ve 10 punto yazı büyüklüğünde  yazılacaktır.  

∙ Makale metninin tamamında ana başlık ve alt başlıklardan önce ve paragraf aralarında bir satır boşluk  bırakılacaktır. Paragraf girintisi kullanılmayacaktır.  

∙ Ana başlıklar 12 punto, koyu ve büyük harfler ile 1,5 satır aralığında yazılacaktır.  

∙ Makaleler, A4 formatında, tüm sayfalarda üstten 2,5 cm, sağdan 2 cm, soldan 2 cm ve alttan 2 cm boşluk  bırakılarak yazılacaktır.  

∙ Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek (iki yana yaslı) ve heceler bölünmeyecektir.  ∙ Makalenin toplam sayfa sayısı 10’u geçmemelidir.  

∙ Makale ana metninde tüm satırlar çift yana dayalı olarak başlayacak ve maddelemeler dışında girinti  olmayacaktır. 

1.1. Alt Başlıklar  

Makalenin alt başlıklarında ana metnin ilgili konuları yer almaktadır. Alt başlıklar 12 punto, koyu, sadece baş harfleri  büyük harflerle ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Alt başlıklardan önce ve paragraflar arasında bir satır boşluk  bırakılacaktır. Paragraf girintisi kullanılmayacaktır.  

1.2. Şekiller ve Tablolar  

Şekiller, Makale metni içinde siyah beyaz basıma uygun çözünürlükte kullanılacaktır. Şekil ve tabloların her biri 1’den  başlayarak artan sırada numaralandırılacaktır. Şekil ve tablolardan önce metin içinde ilgili şekil ve tabloya atıfta  bulunulacaktır. Şekil numarası ve adı, ilgili şeklin altında, tablo numarası ve adı ise ilgili tablonun üstünde olacak biçimde yerleştirilecek ve örnekte belirtildiği gibi açıklanacaktır (Tablo 1: Örnek Tablo Adı, Şekil 1: Örnek Şekil Adı). Şekil ve  tablo numarası koyu yazılacaktır.  

Şekiller ve tablolar mümkün olduğunca metin içinde bahsedildiği yere yakın yerleştirilecektir. Şekillerin ve tabloların  büyüklüğü sayfa sınırlarını aşmayacaktır. Şekil ve tablo isimlerinin yazı büyüklüğü 10 punto olacak ve 1,5 satır aralığı  kullanılacaktır. Şekil, tablo ve açıklamaları metin içinde ortalanarak yerleştirilmelidir.  

Tablo 1: Tablo Açıklaması  

Bölümler Makale  Başlığı Ana Bölüm  Başlığı İngilizce Makale  Başlığı Ana Bölüm 
Yazı Büyüklüğü  (Punto) 12 12 12 10 

Şekil 1: Şekle İlişkin Açıklama  

1.3. Denklemler 

Makale metni içerisinde kullanılacak olan denklemler ana metin yazısı ile aynı boyutlarda olmalıdır. Denklemler 1’den  başlayarak artan sıra numarasına göre sıralanmalıdır. Denklemler ortalanarak yerleştirilmeli, denklem numarası  denklemin yanına sağa dayalı olarak yazılmalıdır.  

Y=X+B (1)  

2. ÖNEMLİ NOTLAR  

Tüm Makaleler genel olarak aşağıdaki ana başlıkları içermelidir:  

1. Giriş  

2. Literatür Araştırması  

3. Yöntem veya Metodoloji  

4. Çözüm/Bulgular  

5. Sonuç ve Öneriler  

6. Kaynaklar 

Giriş bölümünde ele alınan sorun/konu net olarak tanımlanmalı, çalışmanın önemi ve amacı belirtilmelidir. Gerektiğinde  Giriş ve Literatür Araştırması başlıkları Giriş başlığı altında birleştirilebilir. Çalışmada kullanılan yöntem(ler) ile  çözüm/bulgular, sonuçlar ve gelecek çalışmalar için önerilerin Makale içinde sunulması beklenmektedir.  

3. BİLDİRİ SUNUM DOSYALARI  

Makale sunum dosyaları da Makaleler için belirtilen içeriğe benzer sırayla hazırlanmalı ancak problemin/konunun  tanımlanması, yöntem, çözüm/bulgular, sonuç ve önerilere ağırlık verilmelidir. Ayrıca, Makale sunum dosyaları, sunum  süresi de dikkate alınarak hazırlanmalı ve slaytlar çok yazı içermemelidir.  

4. KAYNAK DÜZENİ  

Metin içerisinde kullanılan kaynaklara (Yazar Soyadı, Yılı) şeklinde atıfta bulunulacaktır. Eğer iki yazarlı ise (1.Yazar  soyadı ve 2.Yazar soyadı, Yılı) şeklinde olacaktır. Üç ve daha fazla yazarlı ise (1.Yazar soyadı vd., Yılı) şeklinde atıfta  bulunulacaktır. Internet kaynaklarına ise (URL1), (URL2) şeklinde atıfta bulunulacaktır.  

Metin içinde değinilen ve yararlanılan kaynaklar, “Kaynaklar” bölümünde sıralanacak ve başlık için 12 punto, metin için  ise 10 punto karakter büyüklükleri seçilecektir. Kaynaklar, yazarların soyadı alfabetik sırasına göre, aynı yazar için  kronolojik sırada olmak üzere yazar soyadı, yazar adının baş harfi, yılı, yayınla ilgili bilgiler verilerek düzenlenecektir.  İlgili örnekler aşağıda ve Kaynaklar bölümünde verilmiştir:  

∙ Kaynak, eğer bir makale ise; Tüm yazarların Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl), “Makale Başlığı”, Dergi adı,  Cilt(No), sayfa numarası düzeninde ve aşağıdaki örnekte verildiği şekilde yazılmalıdır:  

Aksoy, A., Öztürk, N. (2011), “Supplier Selection and Performance Evaluation in Just-in-Time Production  Environments”, Expert Systems with Applications, 38, pp.6351-6359.  

∙ Kaynak, eğer bir kitap, yayımlanmış ders notu vb. ise; Tüm yazarların Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl), Kitap  Başlığı, Baskı No, Yayınevi, Yayınlandığı yer düzeninde ve aşağıdaki örnekte verildiği şekilde yazılmalıdır:  

Tanyaş, M. (2014), Tedarik Zinciri Yönetimi, 2.Baskı, Nobel Yayınları, İstanbul.  

∙ Kaynak, eğer bir bildiri (tam metin veya özet), poster, seminer vb. ise; Tüm yazarların Soyadı, Adının baş harfi.  (Yıl), “Bildiri Başlığı”, Kongrenin Adı, Tarihi, Kongrenin yapıldığı yer, sayfa numarası düzeninde ve aşağıdaki  örnekte verildiği şekilde yazılmalıdır:  

Baki, B., Tanyaş, M. (2013), “Lojistik Hizmet Sağlayıcıların Lojistik Merkeze Olan Talebinin İncelenmesi”, II.  Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, ss.195-201.  

∙ Kaynak, eğer bir tez ise; Yazarın Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl), “Tezin Başlığı”, Üniversite, Enstitü, Bölüm,  YL/Doktora Tezi, Şehir düzeninde ve aşağıdaki örnekte verildiği şekilde yazılmalıdır:  

Baki, B. (2000), “Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal  Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Doktora Tezi, Trabzon.  

∙ Kaynak, eğer bir araştırma raporu ise; Tüm yazarların Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl), “Başlık”,  Üniversite/organizasyon, Şehir düzeninde ve aşağıdaki örnekte verildiği şekilde yazılmalıdır:  

Tanyaş, M. (2016), “Depo Yönetimi”, Boğaziçi University, İstanbul.  

∙ Kaynak, eğer bir internet sitesi ya da yazar adı olmayan bir kaynak ise, aşağıdaki örnekte verildiği şekilde  yazılmalıdır:  

URL1, Trabzon AFAD (2016), Afetlerin Nedenleri, http://www.trabzonafad.gov.tr/admin/files/1- Afet%20sunum2015-20160111-141433.pdf, 29.06.2016.  

TEŞEKKÜR  

Bu bölümde istenildiğinde bir teşekkür metnine yer verilebilir. Ana metinden farklı olarak başlığı numaralandırılmayan  bu bölümdeki karakter büyüklükleri başlık için 12 punto, metin için ise 10 punto alınacaktır. 

KAYNAKLAR  

[1] Aksoy, A., Öztürk, N. (2011), “Supplier Selection and Performance Evaluation in Just-in-Time Production  Environments”, Expert Systems with Applications, 38, pp.6351-6359.  

[2] Baki, B. (2000), “Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler  Enstitüsü, İşletme Bölümü, Doktora Tezi, Trabzon.  

[3] Baki, B., Tanyaş, M. (2013), “Lojistik Hizmet Sağlayıcıların Lojistik Merkeze Olan Talebinin İncelenmesi”, II.  Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, ss.195-201.  

[4] Ene, S., Küçükoğlu, İ., Aksoy, A., Öztürk, N. (2016), “A Hybrid Metaheuristic Algorithm for the Green Vehicle  Routing Problem with a Heterogeneous Fleet”, International Journal of Vehicle Design, 71(1/2/3/4), pp.75-102.  

[5] Küçükoğlu, İ., Öztürk, N. (2016), “Integrated Optimization for Material Flow and Placement Problem in Cross Docking”, EURO 2016, 28th European Conference on Operational Research, 3-6 July, Poznan, Poland, pp.171- 172.  

[6] Tanyaş, M. (2014), Tedarik Zinciri Yönetimi, 2.Baskı, Nobel Yayınları, İstanbul.  

[7] Tanyaş, M. (2016), “Depo Yönetimi”, Boğaziçi University, İstanbul.  

[8] URL1, Trabzon AFAD (2016), Afetlerin Nedenleri, http://www.trabzonafad.gov.tr/admin/files/1- Afet%20sunum2015-20160111-141433.pdf, 29.06.2016.