YAYIN KURALLARI

YAYIN KURALLARI 

1. AMAÇ ve KAPSAM 

Lojistik Derneği’nin (LODER’in) yayını olan Lojistik Dergisi’nin temel amacı, “Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Lojistik Faaliyetlerin Etkin ve Verimli Yapılmasını Sağlamak” hedefi doğrultusunda bilimsel ve mesleki makaleler ve yazılar yayınlamaktır.   

Makaleler, aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırılmaktadır: 

Davetli makaleler: Bu kategoride, davet edilmiş  makaleler yayınlanacaktır. Bunlar içerdikleri konularla ilgili son gelişmeleri ve konunun genel durumunu aktaran makaleler olacaktır. 

Araştırma makaleleri: Bu kategoride, lojistik ve tedarik zinciri alanında özgün bir araştırmadan doğan gelişme ve sonuçların yer aldığı makaleler yayınlanacaktır. Yazın taraması: Bu kategoride, lojistik ve tedarik zinciri alanında değişik konularda yapılacak yazın taramalarının ve mevcut yazının sentezlerinin yer aldığı makaleler yayınlanacaktır. 

Vaka çalışması makaleleri: Bu kategoride, lojistik ve tedarik zinciri alanında gerçek uygulamaları aktaran makaleler yayınlanacaktır. Bu makalelerin, vaka çalışmasının mevcut yazına katkısını, uygulama sırasında karşılaşılan problemleri ve bunların nasıl giderildiği konularını özellikle belirtmesi beklenmektedir. 

2. TELİF HAKKI 

Bir makaleyi dergide yayınlanmak üzere göndermek, makalenin daha önceden başka bir yerde yayınlanmaması ve başka bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemesi koşullarını gerektirir. Yazarlar, makaleyi dergiye göndermekle; makalenin yayına kabul edilmesi durumunda, telif hakkının Lojistik Derneği’ne geçeceğini kabul etmiş olurlar. 

3. YAYIN SÜRECİ 

Makale Gönderme 

Değerlendirmeye sunulan makaleler, “Yazım Kuralları”na uygun  şekilde hazırlanarak ve Word dokümanı olarak Editör Prof.Dr. Gülçin Büyüközkan’ın gulcin.buyukozkan@gmail.com adresine e‐posta yolu ile gönderilmelidir. Makale ile birlikte “Telif Hakkı Formu” da doldurulup imzalanmalı ve 0216 413 95 20 nolu faksa veya taranarak info@loder.org.tr adresine Lojistik Dergisi dikkatine” ibaresi kullanılarak gönderilmelidir. Telif Hakkı Formu gelmeden makale değerlendirmeye alınmayacaktır. Yayın Kurallarına uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve geri gönderilmeyecektir. Makalenin yanısıra bir adet dijital vesikalık fotoğraf ve kısa özgeçmiş ile yazınızın basıldığı

dergiye göndermek üzere posta adresinizin e‐posta yolu ile info@loder.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Değerlendirme 

Dergiye gönderilen bütün makaleler, Yayın Kurulu tarafından oluşturulan ölçütlere göre en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Hakemlerin ve yazarların isimleri gizli tutulacaktır. 

Düzeltme 

Hakemler ve Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucunda gerekli görülen düzeltmeler yazara bildirilecek ve düzeltmeler yapıldıktan sonra eğer hakemler onay verirse makale dergide yayınlanacaktır.   

4. YAZIM KURALLARI 

Genel kurallar 

∙ Makaleler, Türkçe olmalıdır. 

∙ Makaleler bilgisayar ortamında, MsWord Kelime İşlemci kullanılarak hazırlanmalıdır. 

Sayfa düzeni 

∙ Makaleler A4 boyutunda yazılmalıdır. 

∙ Makale yazımında kullanılacak Sayfa Düzeni, sayfanın sol kenarından 3 cm, diğer kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfalar birbirini takip edecek şekilde arap rakamları ile numaralandırılmalıdır. 

Yazı biçimi 

∙ Makalenin yazımında kullanılacak Yazı Karakteri Times New Roman, yazı boyutu 10 punto olmalıdır. Tablo ve şekillerde yazı boyutu zorunlu durumlarda 8 yazı boyutuna kadar küçültülebilir. Metin dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) ve italik harfler sadece başlıklarda kullanılır. 

∙ Makale metni 1 aralıkla yazılır. Paragraflardan önce ve sonra boşluk bırakılmaz. ∙ Metin tek sütun düzeninde yazılmalıdır. 

∙ Makale metninde tireleme yapılmaz. Paragraflar metin iki yana yasla formatında hizalanır. 

Makale başlığı ve yazar adları 

∙ Makale başlığı ve yazarların isimleri makalenin en başında yer almalıdır. Başlık kısmında aynı zamanda yazarların isimleri, kurum bilgileri ve e‐posta adresleri bulunmalıdır. Yazar sayısının birden fazla olduğu durumlarda, iletişim kurulacak yazar açıkça belirtilmelidir. Ayrıca yazarların ORCID numaraları da belirtilmelidir. 

∙ Makale başlığı 12 yazı boyutunda, BÜYÜK harflerle, koyu yazılmalı ve satırda ortalanmalıdır. Yazar isimleri için yazı biçimi kurallarına uyulmalıdır. 

∙ Yazar Türkçe başlık ile birlikte bu başlığın karşılığı olan İngilizce başlığı vermelidir. 

Özet 

∙ Makale özeti, 150 kelimeyi geçmeyecek  şekilde hazırlanmalı ve çalışmanın amacını açıkça belirtmeli ve başlıca sonuçları içermelidir.

∙ Yazar Türkçe özet ile birlikte bu özetin karşılığı olan İngilizce özeti ayrıca vermelidir. 

Anahtar Kelimeler 

∙ Özetin ardında, makalenin temel içeriğini yansıtan anahtar kelimeler listesi yer almalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı beşi geçmemelidir. 

∙ Yazar İngilizce anahtar kelimeleri de eklemelidir. 

Not: İngilizce makale başlığı, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe özet ve anahtar kelimelerden sonra; ana metine geçmeden verilmelidir. 

Ana Metin 

∙ Ana metin kısmı giriş, ana bölümler ve sonuçlar bölümlerini içerir. ∙ Başlık ve Alt başlıklar için aşağıda önerilen yapı kullanılmalıdır. Üçten fazla başlık seviyesi kullanılmamalıdır. 

1. Ana Başlık 

1.1. Alt başlık 

1.1.1. Alt‐Alt başlık 

∙ Makalede geçen tablolar,  şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. Makalede yer alan tüm tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır. Tablo ve şekiller metin içinde geçiş sırasına göre ayrı ayrı numaralandırılır. Makale içinde yer alan her şeklin numarası ve açıklaması  şeklin altına, her tablonun numarası ve açıklaması tablonun üstüne yazılır. 

∙ Denklemlere, metin içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralar denklem satırının en sağına parantez içinde yazılır. Örneğin: 

(1) 

∙ Denklemlerle metin arasında üstte 12 punto, altta 12 punto boşluk bırakılır. ∙ Her sembol ve kısaltma metinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. ∙ Makalelerin 10 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir. 

Kaynaklar 

∙ Ana metinde kaynaklara gönderme, yazar soyadı ve tarih belirtilerek yapılmalıdır. Metin içinde kaynak cümlenin başlangıcında veya içinde verilecekse, Acar (1989) şeklinde, kaynak cümlenin sonunda verilecekse (Acar, 1989)  şeklinde gösterilir. Kaynak birden fazla yazara ait olduğunda, yazar sayısı iki ise, yazar soyadları Taymaz ve Price (1992)  şeklinde, yazar sayısı ikiden fazla ise ilk yazarın soyadı ve diğerleri, Taymaz ve diğ. (1991)  şeklinde yazılır. Aynı yazara ait ve aynı yıl içinde yayınlanmış yayınlar Kutlu (1994a), Kutlu (1994b) şeklinde numaralandırılır. 

∙ Kaynaklar listesi, Kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. 

∙ Kaynak listelerinin yazımında aşağıdaki gösterimlere uyulmalıdır. Kitap ve Kitap Bölümleri için gösterim; 

Finnman, A. ve Myer, B. (1989), Essays on Thomas Mann. TCY Press. New York. Tezler için gösterim; 

Nelson, M.R.(1988), Constraints on the seismic velocity structure of the crust and upper mantle beneath the eastern Tien Shan, Central Asia, PhD Thesis, MIT, Cambridge, MA.  

Süreli Dergilerdeki Makaleler için gösterim 

Acar, M.H. and Küçüköner, M.(1997), Synthesis of block copolymers by combination of cationic and initer polymerization system, Polymer, 38, 2829‐2833    

Akademik Konferanslarda Yayınlanmış veya Sunulmuş Bildiriler için gösterim Smith, M., Myer, B. and Markov, C. (1978), Cold Fusion, Proceedings of the 1st Cold Fusion Conference , Moscow, USSR, September 1978, 173‐174 (in Russian).   Patentler 

Sisaky, A., Golab, F. and Myer, B. (1989), Rust resistant potatoes, United Kingdom Patent, No: 2394783 dated 23.1.1989.   

Raporlar 

Burke, W.F. and Uğurtaş, G. (1974), Seismic interpretation of Thrace basin,    TPAO internal report, Ankara, Turkey.   

Harita v.b. 

IOC‐UNESCO (1981) International bathymetric chart of the Mediterranean, Scale 1:1,000,000, 10 sheets, Ministry of Defence, Leningrad.   

Standartlar 

TS‐40561 (1985), Çelik yapıların plastik teoriye göre hesap kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.   

Kişisel Görüşme 

LePichon, X. (1997), Kişisel görüşme. 

Internet 

Web adresi, Son erişim tarihi (gün, ay, yıl).

TELİF HAKKI FORMU Makale Adı : ……………………………………………………………………………………………………….    ………………………………………………………………………………………………………..   Yazarlar : ……………………………………………………………………………………………………….      ………………………………………………………………………………………………………..   Yukarıda adı geçen makalenin Lojistik Derneği Yayın Kurulu tarafından yayına kabul edilmesi durumunda, telif hakkı bu anlaşma ile Lojistik Derneği’ne verilmektedir. Yazar/Yazarlar makalenin kendilerine ait olduğunu, daha önceden yayınlanmadığını, telif hakkının başka yere verilmediğini ve yayınlanmak üzere başka yerde değerlendirme sürecinde olmadığını beyan eder. Bu çalışma bir işyeri için yapılmış ve yayın hakkı işverene ait ise bu form işveren tarafından imzalanacaktır. Makale ortak çalışmanın ürünü ise, iletişimde bulunulan yazar diğer yazarlar adına bu belgeyi imzalar ve diğer yazarları bu anlaşmadan haberdar etmeyi kabul eder. Yazarın imzası : ……………………………………………………………………………………………………….   Yazarın adı : ……………………………………………………………………………………………………….   Tarih : ……………………………………………………………………………………………………….  

5